We're open from 1.january - 31. december

Privacy policy

Personas datu apstrādes pārzinis un Personas datu apstrādes operators: SIA “Dunduriņi” turpmāk atpūtas vieta Dunduriņi )

Vienotais reģistrācijas Nr. 41203058418

“Dunduriņi”, Ārlavas pagasts, Talsu novads,LV-3260 Valdes locekle: Ieva Krūmiņa

T: +371 28333461

Epasts: info@dundurini.lv

DOKUMENTA PIEMĒROŠANA

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – atpūtas vietas „Dunduriņi”klientu, sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie un plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem, viesiem un citiem pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod atpūtas vietai „Dunduriņi” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

Atpūtas vietas „Dunduriņi” apmeklētājiem , tajā skaitā,  ārtelpās, kur tiek veikta videonovērošana;

 • Atpūtas vietas „Dunduriņi” uzturētās interneta vietnes apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

Atpūtas vieta „Dunduriņi” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Atpūtas vietas „Dunduriņi” interneta  vietnē, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Atpūtas vieta „Dunduriņi” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai: klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai un noslēgšanai; pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai; pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; klientu apkalpošanai; iebildumu / pretenziju izskatīšanai un apstrādei; klientu noturēšanai; lojalitātes celšanai; apmierinātības mērījumiem; norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; interneta vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analītikai: statistikai un biznesa analīzei; plānošanai un uzskaitei; efektivitātes mērīšanai; datu kvalitātes nodrošināšanai; tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; atskaišu sagatavošanai; klientu aptauju veikšanai; riska vadības aktivitāšu ietvaros.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Atpūtas vieta „Dunduriņi” īpašuma un personu drošībai videonovērošanas ietvaros, ar mērķi aizsargāt Atpūtas vieta „Dunduriņi” teritoriju, inventāru un mazēkas, gādāt par personu drošību, novērst iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, kā arī uzraudzīt apkalpošanas gaitu un kvalitāti. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 7 dienām. Pēc šī termiņa beigām Atpūtas vieta „Dunduriņi” nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus

datus Atpūtas vietai „Dunduriņi”

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Atpūtas vieta „Dunduriņi”apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un/vai pakalpojuma izpildei
 • normatīvo aktu izpildei – saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Atpūtas vietas „Dunduriņi”  un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Atpūtas vietas „Dunduriņi” leģitīmās (likumīgās) intereses.

Atpūtas vietas „Dunduriņi” likumīgās (leģitīmās) intereses ir: veikt komercdarbību; pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas un/vai pakalpojuma izpildes; nodrošināt saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, e-pastā, mājaslapā u.c.; analizēt Atpūtas vietas „Dunduriņi”  interneta vietni, lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus; veikt darbības Klientu noturēšanai; segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai; izstrādāt un attīstīt pakalpojumus; reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; nosūtīt citus ziņojumus par līguma un/vai pakalpojuma izpildes gaitu un izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi; novērst krāpniecību; nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus, pakalpojumu sniegšanas efektivitāti; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; administrēt neveiktus maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; informēt sabiedrību par savu darbību.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Atpūtas vieta „Dunduriņi” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Atpūtas vietas  „Dunduriņi” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 Atpūtas vieta „Dunduriņi” attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Atpūtas vieta „Dunduriņi” darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Atpūtas vieta „Dunduriņi”  var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, atsevišķu darbu veikšanu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Atpūtas vieta „Dunduriņi” sadarbības partneri apstrādā Atpūtas vietas „Dunduriņi” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Atpūtas vietas „Dunduriņi” sadarbības partneri ir uzskatāmi par Atpūtas vieta „Dunduriņi” datu apstrādes apstrādātājiem un Atpūtas vietai „Dunduriņi” ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Atpūtas vietas „Dunduriņi” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Atpūtas vietas „Dunduriņi” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Atpūtas vietas „Dunduriņi” uzdevumā.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Atpūtas vieta „Dunduriņi” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Atpūtas vietai „Dunduriņi” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Pēc iespējas datu pseidonimizēšanu;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

Atpūtas vieta „Dunduriņi” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī Atpūtas vietas „Dunduriņi” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Atpūtas vietas „Dunduriņi” likumīgās intereses.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Atpūtas vieta „Dunduriņi” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums un/vai pakalpojuma izpilde;

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Atpūtas vieta „Dunduriņi” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Atpūtas vietai „Dunduriņi” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Atpūtas vietai „Dunduriņi” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Atpūtas vietas „Dunduriņi” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Atpūtas vietas „Dunduriņi” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveidā klātienē Atpūtas vietā „Dunduriņi” uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Atpūtas vieta „Dunduriņi” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Atpūtas vieta „Dunduriņi” atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Atpūtas vieta „Dunduriņi” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Atpūtas vietai „Dunduriņi”” interneta vietnē vai klātienē Atpūtas vietā „Dunduriņi”

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem

pamatiem.

SAZIŅA AR KLIENTU UN KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

Atpūtas vieta „Dunduriņi” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Atpūtas vietas „Dunduriņi” un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Atpūtas vieta „Dunduriņi” veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Atpūtas vietai „Dunduriņi” un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Atpūtas vietas „Dunduriņi” un citās interneta vietnēs (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas) vai sniedzot atsevišķa dokumenta veidā.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma un/vai pakalpojuma sniegšanas izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi info@dundurini.lv
 • klātienē Atpūtas vietā „Dunduriņi”, „Dunduriņi”, Ārlavas pagasts, Talsu novads, LV-3260
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Atpūtas vieta „Dunduriņi” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem. www.dundurini.lv/info@dundurini.lv

en_USEnglish