Strādājam no 1.janvāra - 31.decembrim

PAKALPOJUMU REZERVĒŠANAS UN PIRKŠANAS NOTEIKUMI ATPŪTAS VIETĀ „Dunduriņi”.

1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1.1. Šie pakalpojumu rezervēšanas, pirkšanas un samaksas noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) attiecas uz Atpūtas vietas „Dunduriņi” (Dunduriņos, Ārlavas pagastā Talsu novadā, Latvijā) piedāvāto pakalpojumu rezervācijām, kas veiktas, zvanot uz Atpūtas vietu „Dunduriņi” norādīto tālruni, sūtot e-pastu, vēršoties tieši pie atpūtas vietas darbinieka vai interneta vietnē.
1.2. Noteikumi attiecas uz rezervācijām individuāliem klientiem (turpmāk – klients).
1.3. Ja rezervācija tiek veikta interneta vietnē, klients nevar veikt visu atpūtas vietā „Dunduriņi” pieejamo pakalpojumu rezervāciju kopā, klients rezervē tikai to, konkrēto pakalpojumu, izvēlētā apjomā, uz noteiktu termiņu, kuru klients skaidri ir izvēlējies/atlasījis.
1.4. Veicot rezervāciju interneta vietnē, klients saņem apstiprinājuma e-pastu rezervācijai, kurā ietverta sekojoša informācija:
– Pakalpojuma veids un izmantošanas datums;
– Klienta informācija
– Viesu skaits;
– Kopējā pakalpojuma cena (EUR ar PVN).
1.5. Šie noteikumi neattiecas uz tādu pakalpojumu rezervācijām un/vai pasākumiem, ko organizē trešās personas, kā arī uz publiskiem pasākumiem.
1.6. Pakalpojumu var rezervēt un apmaksāt:
1.6.1. vēršoties personīgi pie atpūtas vietas „Dunduriņi” darbinieka klātienē;
1.6.2. zvanot uz atpūtas vietas „Dunduriņi” norādīto tālruņa numuru un vienojoties telefona sarunā par rezervēšanu un apmaksas kārtību un nosacījumiem;
1.6.3. sūtot e-pastu uz atpūtas vietas „Dunduriņi” norādīto e-pasta adresi un vienojoties sarakstē par rezervēšanas un apmaksas nosacījumiem;
1.6.4. izmantojot atpūtas vietas „Dunduriņi” interneta vietni www.dundurini.lv.
1.7. Klients, veikto rezervāciju un pakalpojumu pirkumu var mainīt un atcelt, ievērojot tikai noteikumos noteiktos termiņu un kārtību.

2. REZERVĀCIJAS APMAKSA
2.1. Veicot pakalpojumu rezervāciju vai pērkot pakalpojumu atpūtas vietas „Dunduriņi” interneta vietnē, maksājumu par rezervāciju, pilnā apmērā ir jāveic uzreiz.
2.2. Pirms pakalpojuma apmaksas veikšanas klients apliecina, ka ir pārbaudījis rezervācijā norādītos datus un iepazinies ar atpūtas vietas „Dunduriņi” iekšējiem kārtības noteikumiem, ir izlasījis, piekrīt un viņam ir skaidri saprotami šie noteikumi.

2.3. Reģistrācijas laikā atpūtas vietas „Dunduriņi” darbiniekam ir tiesības klientam pieprasīt uzrādīt personas apliecinošu dokumentu.
2.4. Ja pakalpojums tiek rezervēts, vēršoties pie atpūtas vietas „Dunduriņi” darbinieka vai zvanot uz atpūtas vietas „Dunduriņi” norādīto tālruņa numuru, vai sūtot e-pastu uz atpūtas vietas „Dunduriņi” norādīto e-pasta adresi, apmaksu var veikt ierodoties atpūtas vietā „Dunduriņi” pakalpojuma izmantošanas dienā. Apmaksu var veikt skaidrā naudā.
2.5 Ja pakalpojums tiek rezervēts interneta vietnē www.dundurini.lv, apmaksu var veikt ar tiešo bankas pārskaitījumu, ko nodrošina Montonio. Visi Atpūtas vietas „Dunduriņi” interneta vietnē veiktie maksājumi ir droši un tiek garantēta pilnīga maksātāja datu aizsardzība.

3. REZERVĀCIJAS VAI PAKALPOJUMA PIRKUMA MAIŅA UN/VAI ATCELŠANA
3.1. Klienta rezervēto pakalpojumu klients var mainīt, sazinoties ar atpūtas vietu „Dunduriņi” pa noradīto tālruni un/vai e-pastu jeb, ja rezervācija veikta interneta vietnē, tad izmantot rezervācijas atcelšanas linku, kas tika nosūtīts rezervācijas apstiprinājumā uz e-pastu.
3.2. Rezervācijā norādīto personas datu maiņa (vārds, uzvārds) nav uzskatāma par rezervācijas maiņu, taču klienta pienākums ir savlaicīgi pirms rezervēšanas datuma informēt atpūtas vietu „Dunduriņi” par personas (klienta), kas plāno saņemt pakalpojumu, vārda un uzvārda maiņu.
3.3. Ja rezervācijas maiņas rezultātā mainās jau rezervētā pakalpojumu cena, sākotnēji apmaksāto pakalpojumu un mainīto pakalpojumu cenu starpību klients samaksā atpūtas vietas „Dunduriņi” tādā pašā kārtībā, kā veicot rezervācijas apmaksu.
3.4. Ja rezervācija tiek mainīta līdz 10 dienām pirms rezervētā pakalpojuma datuma, līgumsodu nepiemēro.
3.5. Ja klients, līdz rezervētā pakalpojuma datumam un/vai laikam nav reģistrējies pie atpūtas vietas „Dunduriņi” darbinieka, atpūtas vietas „Dunduriņi” atceļ visu rezervāciju, ja vien līdz rezervēšanas datumam un laikam atpūtas vieta „Dunduriņi” nav rakstiski vai telefoniski informēts.
3.6. Klients var atcelt rezervāciju pirms rezervācijas datuma, par to rakstiski informējot atpūtas vietu“Dunduriņi”, nosūtot rakstisku paziņojumu, elektroniski uz e-pastu, norādot šādu informāciju:
– personas vārds, uzvārds, kurš veicis rezervāciju;
– rezervētais pakalpojums, tā laiks un datums;
– informāciju, par vēlmi atcelt rezervāciju.
3.7. Ja rezervācija tika veikta interneta vietnē, tad rezervāciju var atcelt izmantot rezervācijas atcelšanas linku, kas tika nosūtīts rezervācijas apstiprinājumā uz e-pastu.
3.8. Ja tiek atcelta rezervācija, atpūtas vieta „Dunduriņi” piemēro šādu līgumsodu:
3.8.1. ja rezervācija tiek atcelta vismaz 10 dienas pirms rezervācijas datuma, tad klientam līgumsods netiek piemērots un apmaksa tiek atgriezta 100% apmērā;
3.8.2. ja rezervācija tiek atcelta 3 – 6 dienas pirms rezervētā pakalpojuma datuma, piemēro līgumsodu ieturot 50% no veiktās rezervācijas cenas;
3.8.3. ja rezervācija tiek atcelta vēlāk nekā 2 dienas pirms rezervēšanas datuma, piemēro līgumsodu 100% apmērā no rezervācijas cenas.
3.9. Ja rezervācija vai pakalpojuma pirkums tiek atcelti, cena, no kuras atskaitīts līgumsods, tiek atmaksāta klientam, pārskaitot attiecīgo summu uz to pašu bankas kontu, no kura rezervācija vai iegādātais pakalpojums apmaksāts. Atpūtas vietai „Dunduriņi” veicot naudas atmaksu klientam, ir tiesības ieturēt no klienta par veikto rezervāciju samaksātās summas, naudas summu, kas samaksāta bankas komisijās, par bankas maksājumu apstrādi un veikšanu.

4. DĀVANU KARTES

Klientam iespējams iegādāties atpūtas vietas „Dunduriņi” dāvanu karti. Tā ir derīga 12 mēnešus no iegādes brīža un tiek aktivizēta uzreiz pēc apmaksas. Dāvanu karti klients var saņemt klātienē atpūtas vietā „Dunduriņi” vai pa pastu vai e-pastā. Izvēloties saņemšanu pa pastu, dāvanu karte 2 – 3 darbadienu laikā tiks nosūtīta uz klienta norādīto adresi. Izvēloties saņemšanu e-pastā, 1 darbadienas laikā, uz klienta norādīto e-pasta adresi, tiks nosūtīts dāvanu kartes drukas fails. Dāvanu karti var izmantot jebkura atpūtas vietas „Dunduriņi” pakalpojuma apmaksai. Summu

lvLatvian